Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów (Użytkowników)  Sklepu Internetowego www.agrokompleks24.com odbywa się na zasadach określonych ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Klientów (Użytkowników)  Sklepu Internetowego www.agrokompleks24.com jest Sprzedawca. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w siedzibie Sprzedawcy.

3. Administrator danych osobowych zapewnia, iż przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dokonywane jest z należytą starannością oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zbieranie danych osobowych ma na celu prawidłową realizację zamówień składanych przez Klientów (Użytkowników) oraz przesyłanie informacji handlowo-promocyjnych w postaci Biuletynu Informacyjnego Sklepu Internetowego www.agrokompleks24.com, w przypadku jego wyraźnego zamówienia przez Klienta (Użytkownika).

5. Klient (Użytkownik) ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana.

7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.agrokompleks24.com lub dokonanie w nim rejestracji przez Klienta (Użytkownika) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym dla realizacji zamówienia lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Zgoda, o której mowa w zdaniu pierwszym, obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.

8. Klient (Użytkownik) ma prawo do wyrażenia zgody na subskrypcję Biuletynu Informacyjnego Sklepu Internetowego www.agrokompleks24.com zawierającego informacje handlowo-promocyjne. Zgłoszenie żądania otrzymywania Biuletynu Informacyjnego będzie rozumiane jako wyrażenie zgody osoby, której dane dotyczą. Zgoda, o której mowa w zdaniu pierwszym, obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.

9. Zakres przetwarzania danych osobowych Klienta (Użytkownika) jest ograniczony do czynności niezbędnych z poprawną realizacją zamówienia lub innych czynności indywidualnie określonych przez Klienta (Użytkownika).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych jest AGROKOMPLEKS Sp. J. A.M.P WIŚNIEWSCY   
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - l.kulik@elektrokomplex.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami  danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
5) dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
6) istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia